ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tăng cường triển khai, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh  về việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19, UBND huyện đã thường xuyên cập nhật và thông báo các cấp độ dịch trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện các cấp độ dịch theo đúng quy định; quyết định thành lập Trạm Y tế lưu động tại 39 xã, thị trấn và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả. 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN THÀNH

Số: 291 /UBND.YT

V/v tăng cường triển khai, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Thành, ngày 23 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi:

·         Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;

·         Trung tâm Y tế huyện;

·         UBND các xã, thị trấn.

 

Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và địa bàn huyện Yên Thành nói riêng đang diễn biến rất phức tạp. Từ đầu năm 2022 đến nay số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện tăng đột biến, tính đến ngày 22/2/2022 trên địa bàn huyện ghi nhận gần 8000 ca mắc COVID-19; Từ ngày 30/1 đến nay đã có 6748 F0 theo dõi tại nhà/7224 bệnh nhân được  phát hiện từ thời điểm đó (chiếm 93,4%).

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh  về việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19, UBND huyện đã thường xuyên cập nhật và thông báo các cấp độ dịch trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện các cấp độ dịch theo đúng quy định; quyết định thành lập Trạm Y tế lưu động tại 39 xã, thị trấn và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hiện nau trên địa bàn huyện 39/39 xã, thị trấn thuộc cấp độ 4, theo Quyết định 3896/QĐ-UBND tỉnh ngày 21/10/2021 quy định ta,j thời một số biện pháp phòng chống dịch, cụ thể

- Tạm dừng một số hoạt động như: Karaoke, mát xa, cắt tóc gội đầu, các dịch vụ làm đẹp, INTERNET, các trò chơi điện tử, tôn giáo tín ngưỡng; dừng tổ chức tham quan du lịch, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm thư viện;

-Hạn chế các hoạt động:

+ Nhà hàng ăn uống chỉ được bán mang về, giảm 50% lượng người mua bán tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại; giảm 20% đối với hoạt động công sở; giảm 70% lượng khách đối với các nhà nghỉ, khách sạn;

+ Tổ chức đám cưới, đám hỏi thì khuyến khích không tổ chức, nếu tổ chức phải có sự giám sát của chính quyền địa phương và số người tham gia không quá 50 người nếu tổ chức trong nhà và không quá 70 người nếu tổ chức ngoài trời với điều kiện những người tham gia đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

+ Tổ chức đám tang phải có sự giám sát của chính quyền địa phương và số người tham gia không quá 50 người nếu tổ chức trong nhà và không quá 70 người nếu tổ chức ngoài trời với điều kiện những người tham gia đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

+ Hội thảo, hội nghị không tổ chức trừ các hội nghị của Cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn và số người tham gia không quá 50 người nếu tổ chức trong nhà và không quá 70 người nếu tổ chức ngoài trời với điều kiện những người tham gia đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

Ngoài ra việc vận hành Trạm Y tế lưu động hầu hết tại các đơn vị còn lúng túng; trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, hóa chất chưa được trang bị đầy đủ và kịp thời.

Để triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định đã hướng dẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả; đồng thời để nâng cao chất lượng hoạt động của cácTrạm Y tế lưu động đáp ứng nhu cầu chăm sóc, quản lý các bệnh nhân COVID-19 tại nhà, hạn chế tối đa các ca nặng và tử vong, UBND huyện yêu cầu:

·         Phòng Y tế và các phòng ngành liên quan

- Thường xuyên cập nhật, tham mưu thông báo cấp độ dịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo các cấp độ dịch tại các xã, thị trấn. Đồng thời tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiểm tra về hoạt động Trạm Y tế lưu động tại các xã, thị trấn.

·         Trung tâm Y tế huyện

- tăng cường phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ phục vụ tại Trạm Y tế lưu động.

·         Rà soát bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất kịp thời để đảm bảo mọi người dân được tư vấn, chăm sóc y tế.

·         Tăng cường giám sát, nhận định tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, xác định những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao để kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch các biện pháp phòng chống dịch kịp thời và hiệu quả.

·         UBND các xã, thị trấn

·         Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thông huyện xã các biện pháp phòng chống dịch theo các cấp độ dịch để nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống dịch.

·         Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ dịch trên địa bàn theo Công văn số 206/UBND.YT ngày 12/2/2022 của UBND huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch bệnh.

·         Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất tại Trạm y tế lưu động, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia hỗ trợ việc quản lý, theo dõi, chăm sóc các bệnh nhân F0 tại nhà

            UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, Giám đốc Trung tâm Y tế và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Y tế (báo cáo);

- Thường trực H ủy, TT HĐND huyện (Báo cáo);

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;

- Ban Tuyên giáo H ủy (Phối hợp tuyên truyền);

- Lưu VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

                            Phan Văn Tuyên

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 24-6-2022
1