Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Danh sách người phát ngôn báo chí Huyện Yên Thành (12/10/2014 10:56 PM)

THÔNG BÁO

Danh sách người phát ngôn của UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thành
Họ tên

Phan Văn Tuyên 

Chức vụ

Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ

Huyện Yên Thành 

Điện thoại

0913310792

Email

Hoàng Danh Truyền

Phó Chủ tịch UBND huyện

Huyện Yên Thành

0915.127.542

truyenhd@yenthanh.nghean.gov.vn

Phan Đức Thường

Chủ tịch

Tây Thành

0984.328.876

Thuongpd.taythanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Hoàng Văn Hà

Chủ tịch

Nam Thành

0974173309

hahv.namthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Nguyễn Hữu Đại

Chủ tịch

Tiến Thành

0975.842.653

Dainh.tienthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Quân

Chủ tịch

Kim Thành

0989456358

quannv.kimthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Lê Doãn Lộc

P.Chủ tịch

Lý Thành

0166.2517.680

locld.lythanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Lê Xuân Dương

P. Chủ tịch

Đô Thành

0169.3091737

duonglx.dothanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Đặng Ngọc Công

Chủ tịch

Liên Thành

0975472712

congdn.lienthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Hoàng Danh Thọ

Chủ tịch

Lăng Thành

0979.282.245

thohd.langthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Nguyễn Đào Quý

Chủ tịch

Khánh Thành

0986985996

quynd.khanhthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Thái Duy Hoàng

Chủ tịch

Vĩnh Thành

0915253753

Hoangtd.vinhthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Nguyễn Công Lương

Chủ tịch

Hồng Thành

0988137452

Luongnc.hongthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Đặng Quang Hoàng

Chủ tịch

Viên Thành

0988783649


Trần Duy Liêm

Chủ tịch

Tân Thành

0976320777

liemtd.tanthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Nguyễn Đình Long

Chủ tịch

Văn Thành

0978518663

Longnd.vanthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Nguyễn Hữu Chung

Chủ tịch

Bảo Thành

0989.456338

Chungnh.baothanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Hồ Phi Hòe

Chủ tịch

Công Thành

0979.281.099

Hoehp.congthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Trần Văn Toàn

Chủ tịch

Sơn Thành

0976467585


Nguyễn Trọng Dũng

Chủ tịch

Phúc Thành

0912230828

Dungnt@yenthanh.nghean.gov.vn

Lê Văn Hải

Chủ tịch

Xuân Thành

0914.759.329

Hailv.xuanthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Thái Văn Thành

Chủ tịch

Đồng Thành

01238.980.066

Thanhtv.dongthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Trần Khánh Tùng

Chủ tịch

Minh Thành

0983143857

tungtk.minhthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Võ Thành Đồng

Chủ tịch

Thọ Thành

0982369.228

dongvt.thothanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Trần Văn Trung

Chủ tịch

Hùng Thành

0985034139

trungtv.hungthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Phan Doãn Hữu

Chủ tịch

Thị Trấn

0982.051.965

Huupd.thitran@yenthanh.nghean.gov.vn

Trần Thượng Hoàn

Chủ tịch

Trung Thành

0989657467

hoantt.trungthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn  Hóa

Chủ tịch

Mỹ Thành

0679276221


Nguyễn Mạo

Chủ tịch

Hợp Thành

0915383782

maon.hopthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Phạm Minh Chuân

Chủ tịch

Phú Thành

0919609357

chuanpm.phuthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Trần Danh Lương

Chủ tịch

Bắc Thành

0974927485

luongtd.bacthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Đào Văn Khai

Chủ tịch

Tăng Thành

0984964009

(0918897234)

khaidv.tangthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Bùi Trọng Long

Chủ tịch

Mã Thành

0982.158234

Longbt.mathanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Nguyễn Thọ Tuy

Chủ tịch

Nhân Thành

0976015940

tuynt.nhanthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Nguyễn Khắc Đức

Chủ tịch

Hoa Thành

0979723372

ducnk.hoathanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Hà Huy Công

Chủ tịch

Đức Thành

0972949909

conghh.ducthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Đậu Trọng Giáp

P.Chủ tịch

Đại Thành

0975466572


Hoàng Văn Bảy

Chủ tịch

Quang Thành

0983.538.122

Bayhv.quangthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Phạm Văn Luyến

Chủ tịch

Hậu Thành

01232559355

luyenpv.hauthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

Nguyễn Đình Phong

Chủ tịch

Thịnh Thành

0968123633

phongnd.thinhthanh@yenthanh.nghean.gov.vn

           

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu