Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tìm hiểu pháp luật về tố cáo

Tài liệu này sẽ giúp cán bộ và nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc tố cáo và giải quyết tố cáo; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã trong việc giải quyết tố cáo và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo.

Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại

Tài liệu nhằm giúp cán bộ và nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại, nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã trong việc giải quyết khiếu nại và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại.

Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng; cung cấp một số kỹ năng cơ bản về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác này tại cơ sở.

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ biên soạn và xuất bản cuốn sách Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tài liệu hỏi đáp về Luật tố cáo

Đây là tài liệu quan trọng và cần thiết cho việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về tố cáo cho nhân dân và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo ở cấp xã.  

Hỏi đáp pháp luật về khiếu nại

Nhằm đáp ứng nhu cầu tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền theo Đề án  “Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”, Thanh tra Chính phủ biên soạn và xuất bản cuốn sách “Hỏi đáp pháp luật về khiếu nại”.

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu