Số/Ký hiệu văn bản 499/KH.UBND
Ngày ban hành May 8, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Danh Truyền PCT UBND huyện
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 05 ngày 09-02-2018 cúa Thủ tướng Chính phủ
Nội dung Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 05 ngày 09-02-2018 cúa Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu đính kèm