ĐĂNG NHẬP  
image banner
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Uỷ ban nhân dân huyện

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

EMAIL

LÃNH ĐẠO

1

Phan Văn Tuyên

Phó Bí thư Huyện ủy -

Chủ tịch UBND huyện

0913.310.792

tuyenpv@yenthanh.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912.090.558

hant@yenthanh.nghean.gov.vn

3

Hoàng Danh Truyền

Phó Chủ tịch UBND huyện

0915.127.542

truyenhd@yenthanh.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Văn Dương

Phó Chủ tịch UBND huyện

0915 488 458

duongnv@yenthanh.nghean.gov.vn

 

VĂN PHÒNG HĐND –UBND

1

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chánh Văn phòng

0973.861.825

 

thaontp@yenthanh.nghean.gov.vn

2

NguyễnNhư Hoàn

Phó Chánh Văn phòng

0985.737571

hoannn@yenthanh.nghean.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

1

Đặng Thị Dung

Trưởng phòng

0983.888.316

dungdt@yenthanh.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Thị Khánh Hồng

Phó Trưởng phòng

0984.688.499

hongntk@yenthanh.nghean.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG NỘI VỤ

1

Nguyễn Văn Thuận

Trưởng phòng

0913.726.838

thuannv@yenthanh.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Đại Quang

Phó Trưởng phòng

0916.804.835

quangnd@yenthanh.nghean.gov.vn

3

Trần Thị Diệu

Phó Trưởng phòng

0985.601.677

dieutt@yenthanh.nghean.gov.vn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1

Lê Văn Hồng

Trưởng phòng

0943343343

hongnv@yenthanh.nghean.gov.vn

2

Mã Xuân Uyên

Phó Trưởng phòng

0983.561.259

uyenmx@yenthanh.nghean.gov.vn

3

Đào Thị Điểm

Phó Trưởng phòng 0988.209.400 diemdt@yenthanh.nghean.gov.vn

 

PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH

1

Phan Thị An

Trưởng phòng

0934.408.468

anpt@yenthanh.nghean.gov.vn

2

Vũ Văn Quyền

Phó Trưởng phòng

0989.189.636

quyenvv@yenthanh.nghean.gov.vn

3 Nguyễn Xuân Trung Phó Trưởng phòng 0966.565.696 trungnx@yenthanh.nghean.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1

Phan Thanh Cao

Trưởng phòng

0912.126.646

caopt@yenthanh.nghean.gov.vn

2

Phạm Quang Sáng Phó Trưởng phòng 0975099455 sangpq@yenthanh.nghean.gov.vn

3

Phan Văn Kiên Phó Trưởng phòng 0973.495.005 kienpv@yenthanh.nghean.gov.vn

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

1

Thái Hữu An

Trưởng phòng

0974.168.522

anth@yenthanh.nghean.gov.vn

2

Đường Xuân Phúc

Phó Trưởng phòng

0989.924.912

phucdx@yenthanh.nghean.gov.vn

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN

1

Phạm Xuân Tuyết

Trưởng phòng

0912.681.014

tuyetpx@yenthanh.nghean.gov.vn

2

Lê Anh Tú

Phó Trưởng phòng

0912.427.737

tula@yenthanh.nghean.gov.vn

3 Phan Huy Cường Phó Trưởng phòng 0986.622.186 cuongph@yenthanh.nghean.gov.vn

PHÒNG TƯ PHÁP

 

1

Trần Thị Thanh Xuân

Trưởng phòng

0914.612.008

xuanttt@yenthanh.nghean.gov.vn

THANH TRA HUYỆN

1

Nguyễn Thị Vân

Chánh Thanh tra

0943.204.214

vannt@yenthanh.nghean.gov.vn

2

Lê Hồng Sâm

Phó Chánh thanh tra

0989.264.125

samlh@yenthanh.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Công Phúc Phó Chánh thanh tra 0915110797 phucnc@yenthanh.nghean.gov.vn

PHÒNG Y TẾ

1

Phan Thị Tuyết

Trưởngphòng

0919.542.839

tuyetpt@yenthanh.nghean.gov.vn

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

1

Trần Xuân Tĩnh

Trưởng phòng

0912.292.627

tinhtx@yenthanh.nghean.gov.vn

2

Lê Đình Cẩn

Phó Trưởng phòng

0912.452.074

canld@yenthanh.nghean.gov.vn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1

Nguyễn Đình Thi

Trưởng Ban

0983.204.603

thind@yenthanh.nghean.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. Các xã và thị trấn

1. Thị Trấn Yên Thành                                21. Tân Thành

2. Viên Thành                                               22. Hậu Thành

3. Bảo Thành                                                23. Thịnh Thành

4. Vĩnh Thành                                               24. Long Thành

5. Nhân Thành                                             25. Hoa Thành

6. Hợp Thành                                               26. Sơn Thành

7. Văn Thành                                                27. Kim Thành

8. Hồng Thành                                             28. Mã Thành

9. Phúc Thành                                              29. Tây Thành

10. Đồng Thành                                           30. Bắc Thành

11. Khánh Thành                                         31. Mỹ Thành

12. Lý Thành                                                32. Đại Thành

13. Nam Thành                                            33. Liên Thành

14. Tăng Thành                                            34. Xuân Thành

15. Phú Thành                                              35. Trung Thành

16. Quang Thành                                         36. Lăng Thành

17. Thọ Thành                                              37. Hùng Thành

18. Đức Thành                                             38. Tiến Thành

19. Đô Thành                                                39. Minh Thành

20. Công Thành

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 1-12-2023
1