ĐĂNG NHẬP  
image banner
Quán triệt nội dung tác phẩm “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng ngày 15/6, Huyện ủy Yên Thành tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung tác phẩm       “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị TW4 khóa XIII. 

Về dự có Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký kiêm ủy viên Thường trực Hội đồng lý luận TW cùng các đồng chí lãnh đạo  Thường trực Huyện ủy cùng hơn 300 đại biểu là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 27; Ủy viên BTV Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn huyện; Cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện; Trưởng, phó các phòng ban cơ quan chính quyền huyện; cán bộ, công chức cơ quan MTTQ và các đoàn thể cấp huyện.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quý Linh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đặt vấn đề nội dung hội nghị

Các đại biểu về dự đã được nghe Phó giáo sư, Tiến Sỹ Nguyễn Viết Thông  giới thiệu về hoàn cảnh ra đời, những nội dung chủ yếu và ý nghĩa của tác phẩm “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm được tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng bí thư kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho đến nay. Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích, kiểm chứng, lý giải thấu đáo các câu hỏi lớn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; thể hiện rõ và làm sâu sắc hơn bản chất, giá trị cốt lõi CNXH trên các bình diện: chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước.

Anh-tin-bai

Phó giáo sư, Tiến Sỹ Nguyễn Viết Thông  giới thiệu những nội dung chủ yếu  tác phẩm “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị  cũng đã quán triệt Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị TW4 khóa XIII. Đây là 2 nội dung quan trọng được Trung ương chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong suốt năm 2022 và cả thời gian sắp tới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “ Tự soi, tự sửa”. Hội nghị đã giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn những vấn đề về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng thời giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 5-8-2022
1