ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành chỉ đạo tốt Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, đảng viên và nhân dân trên phạm vi toàn huyện. Để lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 352-CV/HU ngày 11/3/2022 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Nội dung, quy trình, thời gian tổ chức đại hội theo Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

2. Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, thực hiện các nội dung:  Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy trong nhiệm kỳ (nơi có chi ủy);  bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo quy định.

3. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy các cơ quan trực thuộc Huyện ủy ban hành văn bản hướng dẫn và chỉ đạo triển khai thực hiện việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo đúng quy định. Trong đó, quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc văn bản của cấp trên để chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên. Chuẩn bị nội dung, tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội một cách chu đáo, chặt chẽ. Quan tâm lãnh đạo tốt công tác nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, quy trình. Trong đó lưu ý:

- Đối với các chi bộ khối, xóm: Thực hiện thống nhất bầu cử trưởng khối, xóm trước khi tổ chức đại hội chi bộ; chi ủy, chi bộ thực hiện quy trình lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm trưởng khối, xóm (đối với các chi bộ có đảng viên tại chỗ). Sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí trúng cử trưởng khối, xóm để bầu vào cấp ủy giữ chức vụ bí thư hoặc phó bí thư chi bộ.

- Đối với các chi bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang: Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

4. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tập trung xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Coi trọng kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn và rút kinh nghiệm từ đại hội điểm để lãnh đạo triển khai diện rộng. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Sau đại hội có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ.

5. Thời gian đại hội chi bộ không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 5/2022, hoàn thành trước 30/8/2022. Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan trực thuộc báo cáo tình hình và kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy) trước ngày 10/9/2022.

BTC Huyện ủy

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 24-6-2022
1