ĐĂNG NHẬP  
image banner
Đẩy nhanh tiến độ ra mạ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp & PTNT đến nay toàn huyện đã thu hoạch được hơn 5.000 ha diện tích lúa vụ Xuân năm 2022, qua kiểm tra ở một số địa phương mặc dù đã thu hoạch gần xong lúa vụ Xuân nhưng nhìn chung tiến độ triển khai ra mạ sản xuất vụ Hè thu còn chậm. Để sản xuất vụ Hè thu năm 2022 khép kín diện tích, đảm bảo lịch thời vụ, đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch và thu hoạch trước mùa mưa lũ năm 2022, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng ban, ngành liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN THÀNH

 Số:    912  /UBND.NN

V/v đẩy nhanh tiến độ ra mạ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Yên Thành,  ngày  187   tháng  05  năm 2022

Kính gửi:          

- UBND các xã, thị trấn.

                        - Trưởng các phòng ban ngành liên quan.

            Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp & PTNT đến nay toàn huyện đã thu hoạch được hơn 5.000 ha diện tích lúa vụ Xuân năm 2022, qua kiểm tra ở một số địa phương mặc dù đã thu hoạch gần xong lúa vụ Xuân nhưng nhìn chung tiến độ triển khai ra mạ sản xuất vụ Hè thu còn chậm. Để sản xuất vụ Hè thu năm 2022 khép kín diện tích, đảm bảo lịch thời vụ, đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch và thu hoạch trước mùa mưa lũ năm 2022, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng ban, ngành liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

            1. Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa trong thu hoạch lúa vụ Xuân năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và giải phóng đất để gieo trồng vụ Hè thu năm 2022.

2. Tập trung chỉ đạo người dân tiến hành ra mạ để chuẩn bị cho gieo trồng vụ Hè thu đảm bảo kịp lịch thời vụ, đảm bảo tiến độ gieo cấy và thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão năm 2022.

3. Thực hiện thu hoạch lúa vụ Xuân đến đâu tiến hành làm đất để chuẩn bị gieo trồng vụ Hè thu đến đó, kết hợp sử dụng các chế phẩm phân hủy rơm rạ nhanh, chế phẩm vi sinh... xử lý trước cày đất nhằm hạn chế ngộ độc cho cây lúa. Chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng về vật tư phân bón và cơ cấu giống lúa phù hợp cho từng xứ đồng của các địa phương.

4. Trên cơ sở chỉ tiêu diện tích huyện giao, tổ chức gieo mạ để đảm bảo đủ mạ gieo cấy khép kín diện tích sản xuất vụ Hè thu. Rà soát những diện tích người dân có khả năng không gieo cấy vụ Hè thu năm 2022, tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức sản xuất khép kín diện tích; trường hợp người dân không có nhu cầu sản xuất thì kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu vào liên kết hoặc mượn ruộng sản xuất, không để ruộng  bỏ hoang.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

               

NguyÔn Văn Dương

 UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Trưởng các phòng ban ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 24-6-2022
1