ĐĂNG NHẬP  
image banner
Quyết định thành lập Trạm Y tế lưu động trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Mỗi xã, thị trấn bố trí 01 Trạm Y tế lưu động. Trưng dụng 1 đến 2 phòng của Trạm Y tế xã, thị trấn để bố trí nơi làm việc cho Trạm Y tế lưu động. Trước mắt bố trí mỗi Trạm Y tế xã, thị trấn cử 02 cán bộ tham gia điều hành hoạt động của Trạm Y tế lưu động 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH
Số: 499/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Thành, ngày 30 tháng 01 năm 2022  

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Trạm Y tế lưu động trên địa bàn
huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 11/10/2021 về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19; 
Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 11/10/2021 về việc ban hành Quy địnhtạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Căn cứ Quyết định số 5155/QĐ-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em;
Căn cứ Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị;
Căn cứ Hướng dẫn số 458/HD-SYT.NVY ngày 28/01/2022 của Sở Y tế Nghệ An về Hướng dẫn tạm thời Triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Theo đề nghị của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập trạm Y tế lưu động trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Số lượng: 39 Trạm Y tế lưu động.
Tên gọi: Trạm Y tế lưu động xã, thị trấn....huyện Yên Thành
Địa chỉ: Mỗi xã, thị trấn bố trí 01 Trạm Y tế lưu động. Trưng dụng 1 đến 2 phòng của Trạm Y tế xã, thị trấn để bố trí nơi làm việc cho Trạm Y tế lưu động. Trước mắt bố trí mỗi Trạm Y tế xã, thị trấn cử 02 cán bộ tham gia điều hành hoạt động của Trạm Y tế lưu động (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động 
1. Chức năng
- Trạm Y tế lưu động là một tổ chức thuộc Trung tâm Y tế huyện, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.
- Trạm Y tế lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng; điều trị các ca mắc COVID-19 tại nhà; kết nối giữa chăm sóc, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà với cơ sở điều trị người mắc COVID-19, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời.
2. Nhiệm vụ
a) Quản lý, theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà và tại cộng đồng
- Xác định, lập danh sách người mắc COVID-19 trên địa bàn, danh sách người mắc COVID-19 điều trị tại nhà theo khu vực được phân công;
- Hướng dẫn, tư vấn, thường xuyên theo dõi sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc người mắc COVID-19 được điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh từ xa và tại nhà; hướng dẫn và cấp phát thuốc cho các trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại nhà;
- Phát hiện, sơ cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 có diễn biến nặng đến các cơ sở điều trị người mắc COVID-19 phù hợp với tình trạng bệnh của người bệnh;
- Tổng hợp các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn đã khỏi bệnh và các trường hợp mắc COVID-19 hết thời gian điều trị tại nhà;
- Báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình COVID-19 trên địa bàn phụ trách.
b) Xét nghiệm COVID-19
- Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà (Test nhanh kháng nguyên) hoặc gửi mẫu xét nghiệm (Realtime RT PCR) cho người mắc COVID-19 và người hỗ trợ chăm sóc (nếu có) trên địa bàn quản lý;
- Tổ chức lấy mẫu và gửi các phòng xét nghiệm khẳng định bằng RealtimePT-PCR (khi có yêu cầu) đối với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thông báo khi có kết quả xét nghiệm dương tính.
c) Tiêm chủng vắcxin phòng, chống COVID-19
- Quản lý danh sách người mắc COVID-19 trên địa bàn cần tiêm vắc xin phòng COVID-19;
- Tham gia tiêm vắc xin cho các đối tượng này, theo dõi các phản ứng sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
- Sơ cấp cứu và chuyển tuyến các trường hợp có phản ứng muộn sau tiêm vắc xin phòng COVID-19;

d) Truyền thông về phòng, chống COVID-19
- Tổ chức tư vấn, giáo dục sức khỏe, tự chăm sóc tại nhà, tự phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19;
- Tư vấn lợi ích, những điểm cần biết trước, trong và sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân các biện pháp phòng, chống dịch.
e) Khám, điều trị, cấp thuốc cho người mắc COVID-19 bị các bệnh khác (nếu có)
 Khám, điều trị các bệnh thông thường cho người mắc COVID-19 trên địa bàn mà không thể chuyển lên tuyến trên.
f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế phân công.
Điều 3. Thành lập, kích hoạt và giải thể 
- UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Trạm Y tế lưu động, đồng thời là giấy phép hoạt động (có giao nhiệm vụ người phụ trách).
- Căn cứ diễn biến của dịch COVID-19 để UBND huyện xem xét, quyết định kích hoạt Trạm Y tế lưu động ngay khi trên địa bàn có trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên được cách ly, theo dõi và điều trị tại nhà; đồng thời quyết định tạm dừng hoặc giải thể Trạm Y tế lưu động tại thời điểm phù hợp.
- Thủ tục giải thể thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Nhân lực
Nhân lực làm công tác chuyên môn: Khởi điểm 02 nhân viên y tế trong đó có ít nhất 01 bác sỹ (hoặc y sỹ), còn lại điều dưỡng và các nhân viên y tế khác điều trị, chăm sóc từ 01 đến 20 trường hợp mắc COVID-19. Khi cứ tăng thêm từ 01 đến 10 trường hợp mắc COVID-19 tiếp theo thì tăng thêm 01 nhân viên y tế.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- các đ/c TT Huyện uỷ (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- BCĐ PC dịch Covid-19 huyện (b/c);
- TTCH PC dịch Covid-19 huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn ;
- Lưu: VT, YT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Phan Văn Tuyên  

 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 24-6-2022
1