ĐĂNG NHẬP  
image banner
Triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022
Để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2022 tại công văn số 3063/UBND-NN ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc hướng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, tổ chức, đơn vị, địa phương hưởng ứng và thực hiện tốt tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT (Từ ngày 29/4/2022 đến 5/6/2022) do Thủ tướng chính phủ phát động, đồng thời triển khai một số công việc cụ thể sau:  
 
 UỶ BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN YÊN THÀNH
    Số:      845    /UBND.NN
V/v triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Yên Thành, ngày   5 tháng  5  năm 2022  
 
Kính gửi: - UBND các xã, thị trấn;
- Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện;
 
Để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2022 tại công văn số 3063/UBND-NN ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc hướng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, tổ chức, đơn vị, địa phương hưởng ứng và thực hiện tốt tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT (Từ ngày 29/4/2022 đến 5/6/2022) do Thủ tướng chính phủ phát động, đồng thời triển khai một số công việc cụ thể sau:
1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ nguồn nước sạch và VSMT. Tập trung thực hiện tốt có hiệu quả Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT, đồng thời duy trì các hoạt động để hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6/2022).
2. Mỗi đơn vị lựa chọn và chỉ đạo thực hiện bằng một số nội dung cụ thể tại những nơi bức xúc về nước sạch và VSMT; Tổ chứ
c lao động, duy tu, sửa chữa và xây dựng mới các công trình nước sạch, thu gom và xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh... ở những nơi công cộng, chợ, đường làng, khu dân cư….
3. Phòng Văn hoá Thông tin: Chỉ đạo các đơn vị liên quan, Ban văn hoá các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về nước sạch và VSMT bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, dựng pa nô, áp phích trên các trục đường chính tại các trung tâm các xã, thị trấn, xóm/khối.
4. Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông: Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tuyên truyền kịp thời thường xuyên trước, trong và sau Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT. Xây dựng phóng sự tuyên truyền, ghi hình và đưa tin các hoạt động giữ gìn vệ sinh tại các địa phương về tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và VSMT. 
5. Phòng Y tế: Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, phòng Kinh tế-Hạ tầng, phòng Tài nguyên - Môi trường thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, dịch vụ thương mại, xử lý chất thải các Trạm xá, Bệnh viện, Nhà máy chế biến nông sản, các lò mổ, đặc biệt là rác thải, chất thải xuống các kênh tưới, kênh tiêu.
6. Phòng Giáo dục - Đào tạo: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học tổ chức cho học sinh tham gia lao động làm vệ sinh trong và ngoài khu vực trường ngay từ ngày đầu phát động tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT.
7. Huyện đoàn: Chủ động triển khai, chỉ đạo đoàn thanh niên cơ sở tổ chức lễ ra quân tham gia mít tinh, diễu hành và lao động làm vệ sinh trong tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT. 
8. Hội liên hiệp phụ nữ huyện:  Chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào toàn dân làm vệ sinh môi trường, giữ gìn và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sạch gia đình, khối/xóm và duy trì tốt các hoạt động trong đợt phát động.
9. UBND các xã, thị trấn tổ chức ra quân hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT. Huy động các tầng lớp nhân dân tham gia lao động làm vệ sinh có hiệu quả thiết thực tại địa phương mình.
10. Phòng Nông nghiệp & PTNT: Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp các phòng ban ngành, đoàn thể liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình thực hiện tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT đạt kết quả thiết thực. 
 Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung trên. Báo cáo kết quả về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp & PTNT trước ngày 10/6/2022./. 
 
Nơi nhận:
- Sở NN và PTNT;
- Trung tâm nước SH & VSMT;         (b/c) 
- TT huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các phó chủ tịch UBND huyện;  
- Các phòng ban ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm VHTTTT huyện;
- Lưu:VT. TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
 
 
 
 
   
Phan Văn Tuyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
 
(Kèm theo Công văn số        /UBND.NN ngày    /    /2022 của UBND huyện Yên Thành)
 
1. Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.
2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc đảm bảo cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững và thích ứng an toàn với dịch bệnh
3. Khai thác, vận hành, quản lý công trình cấp nước và vệ sinh bền vững là phát huy hiệu quả đầu tư và chống lãng phí.
4. Cấp nước và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh.
5. Cộng đồng chung tay bảo vệ, giám sát số lượng và chất lượng nước.
6. Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người dân.
7. Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là trách nhiệm và lợi ích của gia đình và cộng đồng.
8. Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình.
9. Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.
 
Trên đây là nội dung thông điệp của năm 2022. Đề nghị các đơn vị căn cứ vào thông điệp trên để bố trí khẩu hiệu trong tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT từ ngày 29/4-5/6/2021.
 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 24-6-2022
1