ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Thành năm 2023
Ngày 07 tháng 4 năm 2023, UBND huyện Yên Thành ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số.

(Ảnh minh họa)

Việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số vẫn còn nhiều hạn chế như: hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị chưa đồng đều, hệ thống mạng chưa đồng bộ; nhân lực về CNTT chất lượng chưa cao, nhất là cán bộ công chức cấp xã; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉ lệ số hóa hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa chưa đạt yêu cầu; việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn còn hạn chế; việc sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước thực hiện chưa nghiêm túc. Việc xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể về chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền số còn chậm. Vấn đề an toàn thông tin trên không gian mạng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh phí đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT còn nhiều khó khăn... để khắc phục các hạn chế UBND huyện yêu cầu:

1. Trưởng các phòng, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

- Tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình. Tập trung triển khai các nhiệm vụ thuộc kế hoạch Chuyển đổi số huyện Yên Thành đến năm 2025, Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2023 của UBND huyện; xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chuyển đổi số phục vụ cải cách hành chính phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Tăng cường sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận trực tuyến hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, số hóa tài liệu, hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 35% trở lên và đạt 50% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06; 90% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nộp trực tiếp, nộp qua bưu chính) được số hóa cập nhật lên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

- Tăng cường sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT – IOFFICE đảm bảo 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 95% văn bản điện tử phát hành trên hệ thống VNPT-IOffice được ký số sử dụng chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

- Tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo nhằm đáp ứng yêu cầu  thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan chuyên môn từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Đôn đốc cán bộ công chức, viên chức sử dụng hộp thư công vụ tại địa chỉ https://mail.nghean.gov.vn/ để trao đổi công việc, đăng ký sử dụng các dịch vụ tiện ích số.

- Phối hợp với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện và Cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn trong việc cung cấp, cập nhật tin bài. Thực hiện tốt việc quản lý, vận hành, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

- Tăng cường công tác tập huấn nâng cao kỷ năng sử dụng các hệ thống dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và đơn vị lĩnh vực phụ trách.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

2. Văn phòng HĐND – UBND huyện:

- Triển khai hệ thống thông tin báo cáo cấp huyện xã: Gồm hệ thống thông tin kinh tế xã hội, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch giao,... và các hệ thống báo cáo khác theo quy định của tỉnh và huyện.

- Triển khai xây dựng Trung tâm điều hành thông minh IOC kết nối dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhằm cung cấp bức tranh tổng quan để thực hiện việc phân tích, tổng hợp khai thác dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành của UBND huyện.

- Chỉ đạo các đơn vị địa phương rà soát bổ sung cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa, bao gồm hệ thống mạng, máy tính, máy scan đảm bảo yêu cầu thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Đôn đốc cán bộ công chức, viên chức tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình triển khai chuyển đổi số của các phòng, ban, ngành, địa phương.

3. Phòng Văn hóa – Thông tin:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ số cho các cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Huyện.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu để sẵn sàng chuyển đổi môi trường làm việc sang môi trường số;

- Phối hợp với các phòng ban ngành triển khai và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, hệ thống phần mềm trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng;

- Phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện đồng bộ, gắn kết chương trình, kế hoạch Chuyển đổi số với chương trình, kế hoạch cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số

4. Phòng Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước;

- Ưu tiên chỉ tiêu đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo chuyên sâu về CNTT, An toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách/phụ trách CNTT trong các cơ quan nhà nước nhất là cán bộ công chức cấp xã;

- Phối hợp, bổ sung tiêu chí chuyển đổi số trong bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện.

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành; các đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 22-9-2023
1