ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành: Hơn 1400 đại biểu nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng.

 

Tại điểm cầu Huyện ủy Yên Thành

Bằng hình thức trực tuyến từ trung ương đến cơ sở, Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quý Linh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì tại điểm cầu Huyện ủy

Tại điểm cầu Huyện ủy Yên Thành, đồng chí Nguyễn Quý Linh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ,  BCH Đảng bộ huyện. Tại điểm cầu UBND huyện có lãnh đạo các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện. Ngoài ra hội nghị còn truyền  trực tiếp đến 39 điểm cầu các xã, thị trấn với hơn 1.400 đại biểu tham dự.

Trong 2,5 ngày, trong đó các ngày 5 và 6/12, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt 4 chuyên đề:

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;

Nghị số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”;

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Anh-tin-bai

Điểm cấu UBND huyện

Với tinh thần nghiên cứu, học tập một cách nghiêm túc, sau hội nghị,  Huyện ủy Yên Thành sẽ chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong huyện chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Trung tâm VHTT&TT Yên ThànhBẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1