ĐĂNG NHẬP  
image banner
Phấn đấu đến năm 2025, huyện Yên Thành đạt huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2030 huyện Yên Thành đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án "Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030", UBND huyện Yên Thành đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2023-2030

(Ảnh nguồn Báo Nghệ An)

- Giai đoạn 2021-2025: Có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; có 3 đến 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

- Giai đoạn 2026-2030: Đến năm 2028 có thêm 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện, đạt 100%. Đến năm 2030 có thêm 3-5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện lên 6-10 xã. Đến năm 2030 huyện Yên Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái ứng dụng công nghệ cao.

* Lộ trình cụ thể xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

- Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm các xã: Sơn Thành, Tăng Thành, Long Thành, Hoa Thành, Tân Thành, Bắc Thành, Đồng Thành, Xuân Thành, Nhân Thành, Hồng Thành, Thọ Thành, Tiến Thành, đạt tỷ lệ 12 xã/38 xã, đạt tỷ lệ 31,58%.

- Năm 2023, phấn đấu xây dựng 5 xã gồm: Vĩnh Thành, Bảo Thành, Nam Thành, Lăng Thành, Liên Thành theo kế hoạch và bổ sung 02 xã (dự kiến xã Mã Thành và Trung Thành) về đích NTM nâng cao năm 2023. Nâng tổng số xã về đích NTM nâng cao lên 19 xã/38 xã, đạt tỷ lệ 50%.

+ Năm 2024, phấn đấu 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, dự kiến xã: Phúc Thành, Tây Thành, Minh Thành, Văn Thành, Quang Thành, Kim Thành nâng tổng số xã về đích NTM nâng cao lên 25 xã/38 xã, đạt tỷ lệ 65,79%.

+ Năm 2025, phấn đấu 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, dự kiến xã: Hùng Thành, Viên Thành, Khánh Thành, Hậu Thành, Hợp Thành nâng tổng số xã về đích NTM nâng cao lên 30 xã/38 xã, đạt tỷ lệ 78,94%.

+ Năm 2026, phấn đấu 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, dự kiến xã: Lý Thành, Mỹ Thành, Phú Thành, Thịnh Thành nâng tổng số xã về đích NTM nâng cao lên 34 xã/38 xã, đạt tỷ lệ 89,47%.

+ Năm 2027, phấn đấu 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, dự kiến xã: Đô Thành, Đức Thành, nâng tổng số xã về đích NTM nâng cao lên 36 xã/38 xã, đạt tỷ lệ 94,74%.

+ Năm 2028, phấn đấu 2 xã còn lại đạt chuẩn NTM nâng cao, dự kiến xã: Công Thành, Đại Thành nâng tổng số xã về đích NTM nâng cao lên 38/38 xã, đạt tỷ lệ 100%.

* Lộ trình cụ thể xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

- Năm 2023, phấn đấu xây dựng xã Long Thành đạt NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.

- Từ năm 2024 đến năm 2030, phấn đấu xây dựng 01 xã đạt NTM kiểu mẫu/năm.

* Lộ trình cụ thể xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

- Năm 2023, phấn đấu huyện đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đạt chuẩn 05/09 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, gồm tiêu chí số 1 về Quy hoạch, tiêu chí số 4 về Điện, tiêu chí số 7 về Môi trường, tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống, tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công.

- Năm 2024, phấn đấu huyện đạt chuẩn 04/09 tiêu chí còn lại thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, gồm tiêu chí số 2 về Giao thông, tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi & PTTT, tiêu chí số 5 về Y tế - văn hoá – giáo dục, tiêu chí số 6 về Kinh tế.

- Năm 2025, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ theo quy định trình tỉnh, trung ương thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1