ĐĂNG NHẬP  
image banner
Chủ tịch UBND huyện Yên Thành chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn huyện Yên Thành
Ngày 13/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành ban hành Văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm trong việc lạm thu, sử dụng sai mục đích đối với từng loại quỹ, khoản huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn

Theo đó, UBND huyện Yên Thành yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ sở giao dục trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Quán triệt sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với việc thu quỹ pháp lệnh, quỹ vận động và các khoản huy động đóng góp của nhân dân. Trong đó, Quỹ phòng chống thiên tai thu theo quy định; các loại quỹ vận động, huy động đóng góp của nhân dân phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. HĐND, UBND xã, các đơn vị tuyệt đối không được ban hành văn bản bắt buộc đóng góp trái với quy định của pháp luật, không được giao chỉ tiêu huy động đóng góp cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng;

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước để mỗi người dân, đơn vị nắm bắt được các quy định đối với quỹ pháp lệnh, quỹ vận động và các khoản huy động đóng góp tự nguyện. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu, vận động, huy động và quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp của nhân dân; việc quản lý, sử dụng nguồn thu phải đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định hiện hành của Nhà nước. Kịp thời xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm trong việc lạm thu, sử dụng sai mục đích đối với từng loại quỹ, khoản huy động đóng góp.

3. Đối với thu quỹ pháp lệnh (quỹ phòng chống thiên tai): căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch đã được giao, các đơn vị triển khai việc thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước (Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai).

4. Đối với quỹ vận động: chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức vận động đúng đối tượng theo quy định của từng loại quỹ, số tiền các hộ gia đình chưa tham gia năm trước không được ghi nợ chuyển sang năm sau. Công tác tuyên truyền, vận động phải đảm bảo để mỗi người dân, đối tượng vận động thấy được trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, không được áp đặt, gò ép.

5. Đối với các quỹ thực hiện theo nghị quyết HĐND cấp xã: rà soát, bãi bỏ các nghị quyết HĐND cấp xã đã ban hành không phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước; không do nhân dân bàn bạc, quyết định.

6. Đối với các quỹ thành lập tại các thôn, xóm, khối phố:

- Rà soát, bãi bỏ các loại quỹ tại các thôn, xóm, khối phố không đảm bảo tính thiết thực. Các khoản đóng góp phải trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân để sử dụng vào mục đích cụ thể, phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng thôn, xóm, khối phố do thôn, xóm, khối phố trực tiếp huy động.

- Việc huy động chỉ được thực hiện sau khi có sự thống nhất của nhân dân về chủ trương, mức huy động, đối tượng huy động, đồng thời phải báo cáo UBND cấp xã thống nhất trước khi thực hiện. Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

7. Đối với khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 05/04/2007 của UBTVQH về thực hiện dân củ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ Về việc ban hành quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn;

- Mức huy động phải phù hợp với khả năng đóng góp của người dân. Không huy động đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, các đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội, người ngoài độ tuổi lao động; Tổ chức quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, công khai minh bạch kinh phí vận động xây dựng cơ sở hạ tầng và quyết toán công trình đúng quy định hiện hành.

8. Đối với khoản thu đóng góp tự nguyện tại các xã, thị trấn:

- Tiền đóng góp của nhân dân phải được sử dụng đúng mục đích, nội dung đã được thống nhất, nghiêm cấm hành vi sử dụng tiền đóng góp sai mục đích, sai đối tượng;

- Số tiền đóng góp của nhân dân phải chuyển vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc hoặc ngân hàng của UBND xã (hoặc UBMTTQ xã), tuyệt đối không huy động tiền đóng góp vào tài khoản của cá nhân;

- UBND xã phải báo cáo công khai minh bạch kinh phí đã vận động được về tổng số và chi tiết từng người ủng hộ; kinh phí đã chi chi tiết. Công khai tại Bảng tin trụ sở UBND xã và phát trên truyền thanh của xã;

- Thực hiện chấn chỉnh ngay nếu quy trình thực hiện trái với quy định pháp luật; trả lại tiền cho các hộ dân nếu việc huy động sai nội dung, sai đối tượng.

9. Đối với khoản thu đóng góp tự nguyện tại các cơ sở giáo dục:

- Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền cấp xã với nhà trường và hội phụ huynh trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động và quản lý sử dụng nguồn thu;

- Không đề ra mức tối thiểu; không áp đặt, giao chỉ tiêu cho các lớp; không thực hiện vận động đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách;

- Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa hội cha mẹ học sinh để thực hiện lạm thu tại các trường học. Hiệu trưởng các trường, chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong phạm vi cấp mình quản lý.

Mời quý độc giả tải toàn bộ nội dung văn bản tại đây

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1