ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả
Để kịp thời khắc phục những tồn tại trong thời gian qua như việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm; việc triển khai các nhiệm vụ theo văn bản được cấp trên giao chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng chưa cao. Ngày 14/3/2023, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp để thực hiện tốt chủ đề Cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Thành với Chủ đề "Thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả", nhằm Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực thi các quy định pháp luật.

Theo nội dung văn bản, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các ban, phòng, ngành, đơn vị và UBND cấp xã nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1- Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đảm bảo chuẩn mực về văn hoá công vụ, đạo đức công vụ. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt Đề án văn hoá công vụ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản chỉ đạo khác của Tỉnh, của huyện có liên quan về chức trách, nhiệm vụ được giao.

 
Anh-tin-bai

2- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc của Tỉnh, huyện và quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể hoá trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết quả thực thi công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 
Anh-tin-bai

3- Người đứng đầu các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện về việc tham mưu, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao nếu để xảy ra tình trạng công việc bị giải quyết chậm trễ, ách tắc do nguyên nhân chủ quan hoặc để cán bộcông chức, viên chức cấp dưới nhũng nhiễu, gây phiền hà, hiệu quả công việc thấp, không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4- Thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực thi công vụ; không xét khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc chậm tham mưu, tham mưu không đúng quy định, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc được giao. Trường hợp có hành vi vi phạm thì thực hiện xem xét xử lý kỷ luật nghiêm theo các quy định của pháp luật.

5- Tăng cường thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ từ trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể thành phong trào thi đua rộng khắp và trở thành sự tự trọng công việc, tự trọng nghề nghiệp, tự trọng vị trí việc làm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với mỗi cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ đảm bảo theo quy định; Tuyệt đối không để xảy ra ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

6- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra công vụ; tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh, xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm túc, công tâm, khách quan, công bằng, thực chất, đúng năng lực, bằng sản phẩm cụ thể; kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, tín nhiệm thấp./.

 

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1