ĐĂNG NHẬP  
image banner
Triển khai Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Ngày 14/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với mục tiêu: Cụ thể hóa các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 819/QĐ-TTg đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn toàn huyện. Xác định rõ nguồn lực, giải pháp thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành cấp tỉnh trong việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy của địa phương theo các thời kỳ, bảo đảm liên kết vùng, kết nối đồng bộ, hiệu quả với quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành. Căn cứ phân kỳ các mốc thời gian trong Quy hoạch để kiểm tra, đôn đốc nhằm hoàn thành mục tiêu, định hướng mà Quy hoạch đã xác định. Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong từng giai đoạn, đảm bảo việc thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg có hiệu quả, đúng tiến độ.

        Theo đó, Kế hoạch triển khai đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

        1. Tổ chức công bố Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân khi triển khai thực hiện.

        2. Phối hợp với Công an tỉnh bố trí nguồn lực, đề xuất cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của quy hoạch, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030, các Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

        3. Rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch, dự án có liên quan bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quyết định số 819/QĐ-TTg. Cập nhập những nội dung liên quan trong quy hoạch tỉnh để đảm bảo tuân thủ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy của địa phương theo Quyêt định số 819/QĐ-TTg.

        4. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng phòng cháy và chữa cháy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

      Mời Quý độc giả tải toàn bộ nội dung Kế hoạch tại đây!

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1