ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tăng cường các biện pháp, giải pháp thu ngân sách nhà nước 4 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Ngày 07/8/2023, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên ký ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án “Tăng cường quản lý thu ngân sách, quản lý thu và chống thất thu thuế giai đoạn 2020-2025” cho năm 2023.

Theo đó trong 8 tháng đầu năm 2023, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn huyện mới chỉ đạt 263,38 tỷ đồng, đạt 61,08% dự toán tỉnh giao, đạt 49,58% dự toán HĐND huyện giao, bằng 39,64% so với cùng kỳ năm 2022;

Trong đó thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 153,65 tỷ đồng, đạt 51,22% dự toán tỉnh, đạt 38,41% dự toán huyện, bằng 28,94% so với cùng kỳ năm 2022; Thu ngoài tiền sử dụng đất đạt 109,73 tỷ đồng, đạt 83,63% dự toán tỉnh, huyện giao, bằng 82,21% so với cùng kỳ năm 2022.

Để phấn đấu thu NSNN trên địa bàn huyện và trên địa bàn các xã, thị trấn đến cuối năm 2023 đều đạt và vượt dự toán toàn diện trên tất cả các khoản thu, UBND huyện Yên Thành yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chị cục thuế Bắc Nghệ II, các phòng ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như sau:

- Đối với UBND các xã, thị trấn: đề nghị chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức họp, đánh giá rõ các nguyên nhân, tồn tại của từng khoản thu đạt thấp, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể và tổ chức chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong 4 tháng còn lại của năm 2023 nhằm phấn đấu thu vượt dự toán một cách toàn diện trên tất cả các sắc thuế, đối với tất cả các xã.

UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt, quyết liệt chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn, phối hợp cán bộ thuế phụ trách địa bàn xã để thu và nộp kịp thời, đầy đủ các khoản thu tại xã vào NSNN như: Thuế môn bài, Thuế sử dụng đất phi NN, Hoa lợi công sản, Phí lệ phí, thuế GTGT và TNDN hộ khoán, Thuế xây dựng nhà ở tư nhân, Cấp quyền sử dụng đất..v..v.

Đối với các xã chưa tổ chức đấu giá đất theo kế hoạch năm 2022 và 2023, đề nghị chủ tịch UBND xã sát sao, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các quy trình thủ tục theo quy định để tổ chức đấu giá và thu tiền trúng đấu giá đất kịp thời trong các tháng còn lại của năm 2023. Bên cạnh đó đề nghị các xã, thị trấn tích cực trong việc thu hồi các khoản nợ thuế của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.

- Tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cấp cấp xã. Chủ động và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội đồng tư vấn thuế cấp xã, ngành thuế các quan liên quan (Cán bộ ủy nhiệm thu của Bưu điện, Công an, Viện kiểm sát, Ban quản lý dự án, các phòng ban của UBND huyện) trong công tác quản lý thu ngân sách, thu nợ thuế và chống thất thu thuế.

- Xác định rõ trách nhiệm thu NSNN là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp chính quyền; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc thu NSNN hàng tháng đối với từng khoản thu nhằm hoàn thành vượt kế hoạch giao, có sự phân công cụ thể trong phối hợp giữa cán bộ thuế với chính quyền xã về tổ chức chỉ đạo, lãnh đạo thu thuế và thu nợ thuế.

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án “Tăng cường quản lý thu ngân sách, quản lý thu và chống thất thu thuế giai đoạn 2020-2025” cho năm 2023.

- Đối với Chi cục thuế Bắc Nghệ II:

+ Đề nghị Chi cục trưởng Chi cục thuế Bắc Nghệ II chỉ đạo cán bộ đội thuế liên xã về dự họp với UBND xã để đánh giá cụ thể về những mặt được, chưa được đối với công tác thu trên địa bàn xã, phối hợp tích cực với UBND các xã để tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2023, phấn đấu thu năm 2023 của tất cả các xã, thị trấn vượt dự toán HĐND huyện giao trên tất cả các sắc thuế; quyết liệt hơn nữa, quyết tâm và nổ lực nhiều hơn nữa trong công tác thu ngân sách và thu hồi nợ thuế.

+ Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu và thu hồi nợ thuế. Để hoàn thành vượt dự toán HĐND huyện giao một cách toàn diện, các cấp, các ngành và ngành thuế cần triển khai quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, phối hợp tốt hơn, hiệu quả hơn các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế. Tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ xử lý, chờ điều chỉnh; xóa nợ và giải quyết kịp thời các vướng mắc cho người nộp thuế; đôn đốc các doanh nghiệp chủ động nộp tiền thuế nợ vào NSNN. Ngoài ra, ngành thuế cần áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách của huyện, hội đồng tư vấn thuế cấp xã và các ban, ngành chức năng để khai thác tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, nhằm bù đắp các khoản hụt thu, đảm bảo hoàn thành vượt dự toán thu NSNN toàn diện trên tất cả các khoản thu.

- Đối với Phòng Tài nguyên Môi trường: Giao Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các phòng ngành liên quan, đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các bước, quy trình thủ tục đấu giá đất đối với các xã chưa đấu đất trong năm 2023. Phấn đấu 20 xã còn lại đều tổ chức đấu giá hoàn thành trước 31/10/2023.

- Đối với Phòng Tài Chính - KH: Theo dõi tiến độ thu ngân sách, đánh giá kết quả thu ngân sách của từng khoản thu, từng xã, thị trấn, tham mưu UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện hàng tháng.

          Mời quý độc giả tải toàn bộ nội dung văn bản tại đây

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1