ĐĂNG NHẬP  
image banner
Lấy ý kiến quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh
Sở Tư pháp đang tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức trần thu thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An vì không còn phù hợp với thực tiễn. Việc ban hành quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với các hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động công chứng; khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với thực thu thù lao công chứng, đặc biệt là sự phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức hành nghề công chứng quy định mức thù lao công chứng cụ thể cho tổ chức mình, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đáp ứng được nguồn thu, bù chi cho hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, vừa đảm bảo hài hòa quyền và lợi tích của tổ chức và cá nhân khi yêu cầu công chứng.

Theo đó, dự thảo Quyết định này quy định mức trần thu thù lao công chứng áp dụng đối với việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối tượng áp dụng gồm: Tổ chức hành nghề công chứng; Cộng tác viên dịch thuật của tổ chức hành nghề công chứng; Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng.

Mức trần thù lao công chứng được quy định như sau:

STT

LOẠI VIỆC

MỨC TRẦN THÙ LAO

I

Soạn thảo hợp đồng, giao dịch

(đồng/trường hợp)

1

Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, đặt cọc chuyển nhượng tài sản

300.000

2

Hợp đồng hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý hợp đồng, giao dịch

100.000

3

Hợp đồng ủy quyền, thuê, mượn, đồng vay mượn tài sản, thế chấp tài sản giữa cá nhân, tổ chức với nhau(không cótổ chức tín dụng tham gia)

200.000

4

Văn bản liên quan đến hôn nhân và gia đình(phân chia tài sản chung, nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung,...)

300.000

5

Di chúc

200.000

6

Văn bản khai nhận di sản, phân chia di sản thừa kế

500.000

7

Giấy ủy quyền, văn bản từ chối nhận di sản

100.000

8

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư kinh doanh, góp vốn, hợp tác kinh doanh

100.000 đồng/trang

9

Soạn thảo các hợp đồng, giao dịch khác

300.000

II.

Đánh máy,in ấn, sao chụp giấy tờ, văn bản

đồng/trang

1

Đánh máy,in ấn

10.000

2

Sao chụp (A4)

1000

3

Sao chụp (A3)

2000

III

Dịchgiấy tờ,văn bản

(đồng/trang)

1

Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

(đồng/trang)

 

Tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc,Nga, Hàn, Nhật, Đức

200.000

Tiếng các nước khác

250.000

2

Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

(đồng/trang)

 

Tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc,Nga, Hàn, Nhật, Đức

200.000

Tiếng các nước khác

250.000

3

Trường hợpyêu cầu làm thêm bản dịch thứ hai

10.000 đồng/trang nhưng không quá200.000 đồng/ bản dịch

IV

Niêm yết hồ sơ khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản

1

Dưới 5 km(cách trụ sở tổ chức hành nghềcông chứng)

200.000 đồng/1 lần

2

Từ 5 km trở lên(cách trụ sở tổ chức hành nghềcông chứng)

200.000 đồng + 15.000 đồng/1 km vượt quá km thứ 5, nhưng không quá1.000.000 đồng/1 lần

Mức trần thù lao công chứng theo quy định trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Theo dự thảo quyết định, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh xác định mức thù lao đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chứng được quy định tại Quyết định này và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình. Tổ chức hành nghề công chứng thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thù lao đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm quản lý, sử dụng thù lao công chứng theo quy định; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước về khoản thu thù lao công chứng; lập hóa đơn tài chính cho đối tượng nộp thù lao công chứng theo quy định pháp luật.

Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện Quyết định này.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ Ancó 36 Tổ chức hành nghề công chứng với 74 công chứng viên, trong đó có 02 Phòng công chứng nhà nước với 05 công chứng viên, Phòng công chứng số 1 tỉnh Nghệ An đặt tại thành phố Vinh, Phòng công chứng số 2 tỉnh Nghệ An tại huyện Diễn Châu và 34 Văn phòng công chứng với 69 công chứng viên.

Mời độc giả xem và góp ý dự thảo Quyết định tại đây.

P.V (tổng hợp)

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1