ĐĂNG NHẬP  
image banner
Đơn giản hoá thủ tục hành chính góp phần cải cách hành chính, xây dựng nền “Hành chính phục vụ” trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Yên Thành, trong đó tập trung thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính có quy định nộp, xuất trình hộ khẩu/xác nhận thông tin cư trú hoặc Tờ khai/Đơn của thủ tục hành chính có yêu cầu điền thông tin hộ khẩu/xác nhận thông tin cư trú. Sau khi hoàn thành việc rà soát, UBND huyện sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắt, giảm thành phần hồ sơ, cắt, giảm yêu cầu điền thông tin hộ khẩu/xác nhận thông tin cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính,...

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1